Obaveštenje

 

 

                                                                                                         

PROVERITE AKTA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI NA RADU ZAPOSLENIH

Zakon o radu („Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon) propisuju obaveze za Poslodavce.

Na sajtu nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/kontrolne-liste-inspekcijski-nadzor, možete videti „Kontrolne liste“ koje primenjuje Inspekcija rada prilikom provere zakonitosti rada Poslodavca.

Prema „Kontrolnim listama“ proverite usaglašenost vašeg poslovanja sa odredbama Zakona, sa ciljem da bi ste sprečili  eventualne novčane kazne koje mogu biti i do 2.000.000,00 RSD.

Za svako pitanje i podršku na raspolaganju je advokatski tim Kancelarije SD.

 

Gordana Stević Dulić

Advokat – Managing Partner

Advokatska kancelarija
Stević-Dulić
Kneza Miloša 25, 11000 Beograd, Serbia
Tel/Fax: +381 (0)11 3066 550, 3066 551, 3613 266
E-mail: gordana.stevic@stevic-dulic.co.rs

www.stevic-dulic.co.rs