Novosti i publikacije

 

Naše klijente redovno informišemo o novostima u praksi i primeni pravnih propisa, takođe kroz organizovanje seminara i radionica samostalno i/ili u saradnji sa kompetentnim službama i institucijama naše klijente i druga zainteresovana lica podstičemo na razmenu informacija, znanja i iskustva sa našim klijentima.

 

 


17/05/2022

Obaveštenje 2022 -1001

Obaveštenje Kancelarije SD vezano za proveru usklađenosti poslovanja sa Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).


 

09/05/2022

Obaveštenje 2022

Otvorena pozicija za advokatske pripravnike.


 

04/06/2021

Obaveštenje 2021-1005

Obaveštenje Kancelarije SD u vezi prava i obaveza za Poslodavce u skladu sa novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021)


 

12/04/2021

Obaveštenje 2021-1004

Obaveštenje Kancelarije SD vezano za kratak pregled obaveza pravnih lica i rokova predviđenih Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020).


 

15/03/2021

Obaveštenje 2021-1003

Obaveštenje Kancelarije SD koje se odnosi na zahtev za odobrenje i produženje privremenog boravka stranaca elektronskim putem.


 

25/11/2020

Obaveštenje 2020-1010

Obaveštenje Kancelarije SD vezano za kratak pregled najvažnijih izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 136/2020)


 

21/10/2020

Promocija Kancelarije SD

Sa zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo da je kolega advokat Milovan Jocović, danas 21. oktobra 2020. godine na dan obeležavanje 24 godine rada Kancelarije SD, promovisan u Partnera Kancelarije Stević Dulić.