Obaveštenje

 

OBRATITE PAŽNJU NA NOVINE U ZAKONU O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI!

 

Izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 136/2020) su na snazi od 13.11.2020. god.

Zakonodavac sada jasno određuje pojmove „kućne izolacije“ i  „karantina“.

Izmenama predmetnog zakona određeno je da zaposlenim licima kojima se određuje mera karantina, za vreme provedeno u karantinu pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.

Izmenama zakona utvrđena je obaveza da pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u objektima u kojima borave druga lica, dužni su da preduzmu radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite, kao i da odrede lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera.

Kontrolu sprovođenja Zakona i mera lične zaštite pored  sanitarne inspekcije vrši i komunalna inspekcija i komunalna milicija.

Uvedene su i sankcije za fizička lica, pravna lica i odgovorna lica u pravnom licu, za ne postupanje po propisima, odlukama ili naredbama koje donose nadležni organi u skladu sa ovim Zakonom, a kojima se određuju mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kao i sankcija ukoliko ne bude određeno odgovorno lice za primenu mera u pravnom licu.

Za sva pitanja u vezi izmena predmetnog zakona budite slobodni da kontaktirate stručni tim kancelarije SD.

 

Milovan Jocović

Advokat – Partner

milovan.jocovic@stevic-dulic.co.rs